MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznamy

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť BELASA"

Pozvánka na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

týmto zvolávam Mestské zastupiteľstvo na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutočni dňa 16. septembra 2015 (streda) o 13,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 9 sz. rendes ülésének folytatására

Tisztelt képviselők,

ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 9 sz. rendes ülésének folytatását, amelyet 2015. szeptember 16-án (szerdán) 13,00 órai kezdettel tartunk a Szepsi Művelődési Központban, Szepsi, Fő utca 58, I. emelet

Všeobecne záväzné nariadenie č. 84

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 84 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1996 o odchyte túlavých zvierat

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 85 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1993 o vytváraní zdravého životného prostredia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 86

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 86 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 43 zo dňa 25.9.2003 Požiarny poriadok mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 87

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 87 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 002008 ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny Euro v SR

Všeobecne záväzné nariadenie č. 88

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 88 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 15 o používaní maďarského jazyka na území mesta Moldava nad Bodvou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 89

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta č. 89

Dodatok č. 1 k VZN č. 82

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 82 Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Informácia o voľnom pracovnom mieste - predĺženie termínu podávania žiadostí

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva.

Žiadosť Cirkevnej základnej školy bl. Salkaházy s vyučovacím jazykom maďarským

Žiadosť Cirkevnej základnej školy bl. Salkaházy s vyučovacím jazykom maďarským o zníženie ročného nájmu na 1,- € v materskej a základnej škole.

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda v Moldave nad Bodvou

Návrh na zmenu VZN č. 78

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 78 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad Bodvou

Externý právny audit

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov 1/2015