MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Zmena úradných hodín

V dňoch 22.7. 2015 až 24.7. 2015 z dôvodu nadmiernych horúčav dochádza k zmene úradných hodín na Mestskom úrade na Školskej aj na Bartalosovej ulici. 

Vyhodnotenie prevádzky za vykurovaciu sezónu 2014/2015

Projekt EPC - Základná škola na Severnej ulici 21 - vyhodnotenie vykurovacej sezóny.

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu školník.

Álláspályázat

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium vezetősége 2015. szeptember 1-től munkaviszonyba felvesz iskolai gondnokot.

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto člena občianskej hliadky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. augusta 2015, o 9.00 hod. v priestoroch Podnikateľského inkubátora, Školská 10 v Moldave nad Bodvou, v učebni č. 204 (1. poschodie)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia stavby "Budulov - Nová TS, VN a NN".

OZNÁMENIE

Mesto Moldava nad Bodvou § 18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) oznamuje zmenu navrhovanej činnosti „Zmena typu použitej technológie pre Zámer Rekonštrukcia hál na spracovanie odpadových plastov a výstavba administratívnej budovy RDB, s.r.o., Budulovská cesta 29, Moldava nad Bodvou“

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka. Miesto výkonu práce: Materská škola, Severná ulica 19 Moldava nad Bodvou.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety oznamuje voľné pracovné miesto zamestnávateľa. Druh pracovného miesta: opatrovateľka. Miesto výkonu práce: ZPS, Hlavná č.87, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie kanalizácie na Budulovskej ulici

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestská úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka. Miesto výkonu práce: Komunitné centrum, Dukelských hrdinov č. 1 - úväzok 0,5 a Komunitné centrum, Budulovská ulica č. 64 - úväzok 0,5.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania

Na základe predloženej žiadosti Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci stavebného povolenia na stavbu záhradného domu na pozemkoch podľa KN-C parc. č. 1606, 1607, 1608 a podľa KN - E, parc. č. 1246 v kat. území Moldava nad Bodvou.