MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Správa primátora

Správa primátora k 6. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 18.6.2015.

Výberové konanie na miesto: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou maďarský jazyk a literatúra.

Oznam o zmene v harmonograme vývozu separovaného zberu

Oznamujeme zmenu v harmonograme vývozu separovaného zberu pre všetky lokality mesta Moldava nad Bodvou t. j. separovaný zber pre komodity, ktorý sa uskutoční v čase od 05:45 hod. do 16:00 hod. podľa orientačného harmonogramu vývozu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Na návrh spoločnosti TELEKOMUNIK s.r.o. so sídlom v Košiciach, Klimkovičova 12, ako splnomocneného zástupcu stavebníctva Antik Telecom s.r.o. so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 26.6.2015 začaté územné konanie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť Moldava nad Bodvou" v kat. území Moldava nad Bodvou na pozemkoch podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby. 

Výberové konania v ZŠ na ulici ČSA

Riaditeľstvo ZŠ na ulici ČSA 15 Moldava nad Bodvou  vyhlasuje výberové konanie na pozície: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, vychovávateľ ŠKD.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje Obnovu bytového domu na Severnej ulici č. 5, 6, 7, 8.

Upozornenie prokurátora

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice - okolie v intenciách § 28 ods. 1 zákona číslo 153/2001 Zbierky zákonov o prokuratúre podáva Upozornenie prokurátora na porušenie § 2 ods. 2 zákona SNR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

OZNÁMENIE

Mesto Moldava nad Bodvou, podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení zámeru činnosti – „Zberňa a výkup kovového odpadu a farebných kovov Moldava nad Bodvou, Budulovská č.29, Moldava nad Bodvou“. Tento zámer je pre verejnosť k nahliadnutiu a zároveň môže k nemu podávať pripomienky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16, dvere č. 3 v čase stránkových hodín do 4.8.2015.

Čiastková správa z právneho auditu

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov - čiastková správa č. 2

Rozhodnutie primátora č. 6 zo dňa 13.7.2015

Rozhodnutie primátora mesta č. 6 zo dňa 13.7.2015 na základe § 13 ods. 4 písm. e.) a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom Domu smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.

Výberové konanie na funkciu: riaditeľ Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským

Mesto Moldava nad Bodvou podľa ustanovenia & 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a & 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Ul. Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Výberové konanie na funkciu: riaditeľ Zariadenia pre seniorov - Domov sv. Alžbety

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Domov sv. Alžbety, rozpočtová organizácia mesta, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora mesta č. 7 zo dňa 20.7. 2015

Na základe & 13 ods. 4 písm. e) a vsúlade s & 13b a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydávam týmto rozhodnutie: Poverujem Ing. Norberta Krušinského mojím zastupovaním v súlade s & 13b ods. 3), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledujúcom rozsahu:

Rozhodnutie primátora mesta č. 8 zo dňa 21.7. 2015

Na základe & 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydávam týmto rozhudnutie: Nariaďujem vykonať mimoriadnu inventarizáciu rozdielu majetku v zmysle VP 4/2006 a ustanovení & 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 21. 7. 2015 nasledovne:

Zmena úradných hodín

V dňoch 22.7. 2015 až 24.7. 2015 z dôvodu nadmiernych horúčav dochádza k zmene úradných hodín na Mestskom úrade na Školskej aj na Bartalosovej ulici.