MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o voľných pracovných miestach - inštalatér, elektrikár

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou oznamuje 2 voľné pracovné miesta.

Verejné oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

Verejná vyhláška

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja

Pracovisko správy bytov spoločnosti BodvaTel s.r.o. sa presťahovalo

Novým sídlom pracoviska sa stala kancelária na prízemí č. 107 v Inkubátorovom dome na Školskej ulici 10. K zmene telefónnych čísel nedošlo.

 

Oznámenie o výberovom konaní

Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Jasov, Námestie sv. Floriána, 259/1,  044 23  Jasov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

P o z v á n k a

Týmto zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v kultúrnom dome Budulov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - referent oddelenia environmentálnych činností.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - asistent právnika.

O Z N A M pre občanov o vyplácaní poplatkov

Všetky úradné záležitosti týkajúce sa mestského úradu vybavia občania v jednej budove. V  prevádzke na Bartalosovej ulici sa nachádza administratívne centrum, vďaka ktorému obyvatelia ušetria svoj čas. Úrad je pre nich dostupnejší, vybavovanie ich záležitostí je efektívnejšie a rýchlejšie

Zverejnenie výsledku obchodnej súťaže

Vyhlásenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky na ulici ČSA 35 v Moldave nad Bodvou

Oznam o výberovom konaní

Prevádzkovateľ Komunitného centra, Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - asistent právnika.

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení Mesta Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou zastúpené primátorom JUDr. Ing. Slavomírom Borovským vyzýva výchovné a vzdelávacie inštitúcie mesta, apolitické združenia a spolky, spoločenské organizácie a poslancov MZ, aby do 10. júna 2015 predložili návrh osôb nominovaných na ocenenie.