MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Štátny fond rozvoja bývania

Referát agendy Štátneho fondu rozvoja bývania v meste Moldava nad Bodvou vykonáva v zmysle zákona NR SR č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ako prenesený výkon štátnej správy posudzovanie žiadosti o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v jeho platnom znení (ďalej len "ŠFRB"), a tiež výkon kontroly pozostávajúci z overovania faktúr pred ich úhradou bankou ďalej:

 • poskytuje poradenskú službu fyzickým a právnickým osobám pri konzultáciách týkajúcich sa možnosti financovania z prostriedkov ŠFRB
 • overuje úplnosť žiadosti o podporu rozvoja bývania (§ 11, ods. 1 zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania)
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory (§ 11, ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania)
 • predkladá overenú žiadosť Štátnemu fondu rozvoja bývania (§ 11, ods. 7 zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania)
 • kontroluje čerpanie prostriedkov štátnej podpory rozvoja bývania pre fyzické osoby
 • spolupracuje s Krajským stavebným úradom pri kontrole čerpania prostriedkov štátnej podpory rozvoja bývania pre právnické osoby

 

Uvedené kompetencie vykonáva na území okresu Košice okolie:

Sídla referátu agendy Štátneho fondu rozvoja bývania:

MsÚ Moldava nad Bodvou, Školská 2 – Ing. Katarína Drenková

Územný obvod: Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce, Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Paňovce, Péder, Poproč, Rešica, Rudník, Štós, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Žarnov.

Košice, Hroncova 13 – Darina Dieová

Územný obvod: Bačkovík, Baška, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bukovec, Bunetice, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Družstevná n/H, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Herľany, Hodkovce, Haniska, Hrašovík, Hyľov, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kokšov-Bakša, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Olšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Klatov, Nová Polhora, Novačany, Nový Salaš, Opátka, Opiná, Perín-Chym, Ploské, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Šemša, Trebejov, Trstenná pri hornáde, Trsťany, Vajkovce, Valaliky


Žiadateľom o podporu môže byť:

 • fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
 • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť
 • samosprávny kraj
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpený správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej  podľa osobitného predpisu
 • iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti

Účel podpory

 • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome (polyfunkčným domom je budova, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov),
 • obstaranie nájomného bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove
 • kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome
 • výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
 • kúpa bytu,
 • výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
 • obnova zariadenia sociálnych služieb,
 • obnova bytového domu
  - tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu
  - obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
  - odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou

Postup pri získavaní podpory:

 • predložíte písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, podľa miesta stavby
 • obec v sídle okresu do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí plnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti a overenie vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal
 • úplnú a overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote podľa odseku 7 zašle fondu v poradí podľa doručenia žiadosti a súčasne vyplní a odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle fondu
 • overenú žiadosť obec zašle fondu
 • o poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu
 • fond poskytuje úvery dovtedy, kým nevyčerpá sumy vyčlenené v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory
 • po tom ako fond rozhodne o poskytnutí podpory, zašle žiadateľovi do 30 dní zmluvu
 • ak fond rozhodne, že pôžičku neposkytne, oznámi to žiadateľovi písomne do 30 dní

 

Postup pri poskytovaní štátnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania

Prehľad podpôr pre rok 2017

Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné od 1.7.2017

 

Telefonický kontakt:

MsÚ Moldava nad Bodvou, Školská 2: Tel.: 055/488 0216, 0911 922 255
E-mail: drenkova.katarina@moldava.sk

Hroncova 1, 2. posch., Košice: 0907 935 705
E-mail: sfrb@moldava.sk

 

csa_26_28_30
mieru_3_4
mieru_13_14
severna_9_10
stura_1_2
stura_3_4
vŻstavba_níjomnŻch_bytov_6_b_j. niżní myíla