MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

- Zmluva o spolupráci číslo N 201602222001

- Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: október 2015

- Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: jún 2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:
Terénni sociálni pracovníci:
     Bc. Katarína Selimi
     Bc. Karol Horváth
Terénni pracovníci:
     Eliška Baščúrová
     Žaneta Poláková
     Monika Samková

e-mail: rcmoldava@gmail.com
tel.: 0918 786 990
         0917 677 143
         0911 922 251

Adresa kancelárie: Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou


ČINNOSŤ TSP