MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Zápis do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou

Odbor školstva MsÚ Moldava nad Bodvou oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou pre nasledujúci školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch:
02.05.2017 (utorok) až 05.05.2017 (piatok) vždy od 10:00 do 16:00 hod. v budove materskej školy:
  • s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Budulov 116
  • s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda na Ul. ČSA 22
  • na Hviezdoslavovej ulici 17
  • na Krátkej ulici 10
  • na Severnej ulici 19

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.).
Vyplnené žiadosti o prijatie do MŠ na nasledujúci školský rok sa podávajú na každom pracovisku materskej školy do 14 dní od zápisu.

Formulár žiadosti

Podmienky prijatia:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:
a) ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;
b) ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;
c) ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..
Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva "Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole", ktorý bol schválený pod č. 2016-8139/442:1-10A0.
Uvedený materiál je zverejnený na: https://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf

Moldava nad Bodvou, 17.03.2017                                                                Mgr. Taťjana Volková, v.r.
                                                                                                                               Vedúca odboru školstva