MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Voľby do Národnej rady SR

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady a určil termín ich konania na

 

sobotu 5. marca 2016 v čase od 07:00 hod do 22:00 hod.

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je:

• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Prekážkou práva byť volený je:

• výkon trestu odňatia slobody,

• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Výsledky volieb do NR SR 2016 v Moldave nad Bodvou: