MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.


Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 10.12.2015 (uznesenie MsZ č. 136/2015)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14.12.2015 - 13.12.2021

 

Životopis
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1

 

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o protispoločenskej činnosti

 

 

PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019

 

 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018


Správa o kontrolnej činnosti č. 1/2019 zo dňa 14.2.2019
Správa o kontrolnej činnosti č. 2/2019 zo dňa 11.4.2019
Správa o kontrolnej činnosti č. 3/2019 zo dňa 20.6.2019


 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Kontroly 2016
Kontroly 2017
Kontroly 2018


Správa z kontroly č. HK/1/2019 – Mestský úrad Moldava n/Bodvou - Kontrola účelnosti vynaloženia verejných prostriedkov mesta  rozpočtovej klasifikácie kapitálových výdavkov – 06.2.0 Rozvoj obcí – rozpočtová položka 710/ obstaranie kapitálových aktív – 716/projektová dokumentácia. Kontrola sa týkala účelnosti výdavkov vynaložených v roku 2018.

Správa z kontroly č. HK/2/2019 – Základná umelecká škola, Moldava nad Bodvou - Kontrola odmeňovania zamestnancov ZUŠ v Moldave nad Bodvou za obdobie roka 2018.

Správa z kontroly č. HK/3/2019 – Mestský úrad Moldava nad Bodvou - Výberová kontrola podmienok obstarania a reálneho inštalovania hracích prvkov a doplnkových komponentov mestských detských ihrísk, ktorých kúpa a osadenie bolo realizované v rokoch 2017-2018.


ODBORNÉ STANOVISKÁ

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 10. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 9. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Odborné stanovisko hl. kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2019 (2020-2021)

Odborné stanoviská z roku 2016
Odborné stanoviská z roku 2017
Odborné stanoviská z roku 2018