MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Hlavný kontrolór

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 10.12.2015 (uznesenie MsZ č. 136/2015)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14.12.2015 - 13.12.2021

 

Životopis

 

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o protispoločenskej činnosti

 

 

PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

 

 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správa č. 1/2016 zo dňa 1.3.2016
Správa č. 2/2016 zo dňa 1.4.2016

Správa č. 3/2016 zo dňa 16.6.2016

Správa č. 4/2016 zo dňa 9.11.2016
Správa č. 5/2016 zo dňa 5.12.2016
Správa č. 1/2017 zo dňa 2.2.2017

 

 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Správa z kontroly č. HK/1/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola plnenia a dodržiavania zákonných podmienok vyplývajúcich pre mesto Moldava nad Bodvou zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Správa z kontroly č. HK/2/2016 - občianske združenie ŠK Bodva
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti a hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/3/2016
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v I. polroku 2015.

Správa z kontroly č. HK/4/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola dôvodov a opodstatnenosť vylúčenia žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016 z rozhodovacieho procesu, ktorú podala organizácia TJ Roma.

Správa z kontroly č. HK/5/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola vybavovania sťažností, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/6/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola vybavovania petícií, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/7/2016 - Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami v kontexte uplatňovania a dodržiavania ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na obdobie roka 2015.

Správa z kontroly č. HK/8/2016 - Zväz skautov maďarskej národnosti, občianske združenie
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta v roku 2015.
Správa z kontroly č. HK/8/2016 bola prerokovávaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2016. Predložená správa nebola vzatá na vedomie hlasovaním poslancov v pomere: prítomných: 10 poslancov, za návrh: 5 poslancov, proti návrhu: 0 poslancov, zdržali sa hlasovania: 5 poslanci. Diskusia k správe z kontroly a hlasovanie poslancov o predloženom návrhu k dispozícii na videozázname z rokovania 24. zastupiteľstva, dňa 9.11.2016, čas videozáznamu: 3:49:30 - 4:03:00.

Správa z kontroly č. HK/9/2016
- Mestská polícia - Kontrola plnenia ustanovení Internej smernice o činnosti rómskej občianskej hliadky Moldava nad Bodvou, v kontexte Organizačného poriadku Mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Správa z kontroly č. HK/10/2016
- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v II. polroku 2015.

Správa z kontroly č. HK/12/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou - Kontrola zákonnosti uzatvorených zmlúv súvisiacich s nájmom mestského kúpaliska a kontrola efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov na opravu, resp. rekonštrukciu kúpaliska z rozpočtu mesta.

Správa z kontroly č. HK/13/2016 - Športový klub Taekwon Do - Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta.


 
ODBORNÉ STANOVISKÁ

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2017 (2018-2019)

Správa hlavného kontrolóra k 10. zmene rozpočtu na rok 2016

Správa hlavného kontrolóra k 8. zmene rozpočtu a k návrhu na 9. zmenu rozpočtu na rok 2016

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2016

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k splneniu podmienok pre prijatie úveru zo dňa 8.3.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k splneniu zákonných podmienok súvisiacich s úpravou podmienok splácania existujúceho úveru mesta (úver - kúpa budovy Polikliniky - 1 mil. eur) zo dňa 10.5.2016