MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.


Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 10.12.2015 (uznesenie MsZ č. 136/2015)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14.12.2015 - 13.12.2021

 

Životopis
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1

 

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o protispoločenskej činnosti

 

 

PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018

 

 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017


Správa č. 1/2018 zo dňa 22.03.2018

 

 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Správa z kontroly č. HK/1/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola plnenia a dodržiavania zákonných podmienok vyplývajúcich pre mesto Moldava nad Bodvou zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Správa z kontroly č. HK/2/2016 - občianske združenie ŠK Bodva
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti a hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/3/2016
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v I. polroku 2015.

Správa z kontroly č. HK/4/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola dôvodov a opodstatnenosť vylúčenia žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016 z rozhodovacieho procesu, ktorú podala organizácia TJ Roma.

Správa z kontroly č. HK/5/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola vybavovania sťažností, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/6/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola vybavovania petícií, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/7/2016 - Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami v kontexte uplatňovania a dodržiavania ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na obdobie roka 2015.

Správa z kontroly č. HK/8/2016 - Zväz skautov maďarskej národnosti, občianske združenie
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta v roku 2015.
Správa z kontroly č. HK/8/2016 bola prerokovávaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2016. Predložená správa nebola vzatá na vedomie hlasovaním poslancov v pomere: prítomných: 10 poslancov, za návrh: 5 poslancov, proti návrhu: 0 poslancov, zdržali sa hlasovania: 5 poslanci. Diskusia k správe z kontroly a hlasovanie poslancov o predloženom návrhu k dispozícii na videozázname z rokovania 24. zastupiteľstva, dňa 9.11.2016, čas videozáznamu: 3:49:30 - 4:03:00.

Správa z kontroly č. HK/9/2016 - Mestská polícia - Kontrola plnenia ustanovení Internej smernice o činnosti rómskej občianskej hliadky Moldava nad Bodvou, v kontexte Organizačného poriadku Mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Správa z kontroly č. HK/10/2016 - Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v II. polroku 2015.

Správa z kontroly č. HK/11/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola súladu aktuálneho reálneho stavu finančnej hotovosti v pokladni vedenej na mestskom úrade v Moldave nad Bodvou so stavom finančnej hotovosti uvádzanom v čase výkonu kontroly v pokladničnej knihe. Súčasťou výkonu kontroly je aj dodržiavanie Vnútorného predpisu pre vedenie pokladne č. 10/2015 pracovníkmi mestského úradu zodpovednými za vedenie pokladne (pokladníkmi).

Správa z kontroly č. HK/12/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou - Kontrola zákonnosti uzatvorených zmlúv súvisiacich s nájmom mestského kúpaliska a kontrola efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov na opravu, resp. rekonštrukciu kúpaliska z rozpočtu mesta.

Správa z kontroly č. HK/13/2016 - Športový klub Taekwon Do - Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta.

Správa z kontroly č. HK/14/2016 - Základná škola Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Kontrola uplatňovania a dodržiavania „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou“, pri prenechávaní majetku mesta do nájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám. Kontrola bola zameraná na zmluvné vzťahy založené zmluvami o nájme uzatvorenými od začiatku roka 2016.

Správa z kontroly č. HK/2/2017 - Zariadene pre seniorov – Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu za rok 2016. Kontrola sa týkala tvorby sociálneho fondu ako aj použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu.

Správa z kontroly č. HK/1/2017 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou - Kontrola zmluvných vzťahov medzi mestom Moldava nad Bodvou a OTP Bankou vo veci prenájmu prevádzkových priestorov od roku 2014 až do súčasnosti.

Správa z kontroly č. HK/4/2017 - kontrola vybavovania petície na rozšírenie predškolského výchovy na Budulovskej ulici.

Správa z kontroly č. HK/1/2018 - kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v roku 2017.


ODBORNÉ STANOVISKÁ

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2018 (2019-2020)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2016

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2017 (2018-2019)


Odborné stanoviská z roku 2016