MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
KRÍZOVÉ RIADENIE A RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Informácia pre verejnosť 2016

 

Dôležité telefónne čísla:

Linka tiesňového volania112
Hasičský a záchranný zbor150
Záchranná zdravotná služba155
Policajný zbor158
Stála služba odboru Krízového riadenia OÚ0905 452 799
Krízový štáb OÚ Košice-okolie055 6004191, 0905 867 394
OR HaZZ Košice-okolie055 7270210, 0905 484 991
Koordinačné stredisko IZS055 6001444, 0902 964 006
SVP, š.p. OZ Košice055 6008141, 0911 424 047
SVP, š.p. Správa povodia Hornádu a Bodvy055 6333626, 0903 737 613
OÚ Odbor star. o životné prostredie (povodne)055 6004223, 0917 610 494
SVP, š.p. Správa povodia Hornádu a Bodvy (Moldava)0915 761 683


RIEŠENIE ÚLOH A OPATRENÍ OCHRANY OBYVATEĽSTVA OBCE PRED ÚČINKAMI MIMORIADNYCH UDALOSTÍ, POČAS VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE A VZNIKU KRÍZOVEJ SITUÁCIE

 

MIMORIADNA UDALOSŤ

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II.stupňa alebo teroristický útok.

 

MIMORIADNA SITUÁCIA

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia, alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie, alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia, alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia, alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov obce, okresu, kraja a SR.

 

OCHRANA PRED POVODŇAMI

sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo, predmety kultúrnej hodnoty a na hospodársku činnosť.

 

KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená, alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone, alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadnu situáciu.

I.

Postup a činnosť primátora mesta a orgánov krízového riadenia po vzniku mimoriadnej udalosti

 

1. Prevziať správu o vzniku mimoriadnej udalosti.

    a. Prijať a overiť pravdivosť informácie o vzniku mimoriadnej udalosti

        - druh MU, jej rozsah, účinky, predpokladané následky a vývoj

        - čas a miesto vzniku MU, zdroj a spôsob podania informácie

    b. Analyzovať a posúdiť situáciu po vzniku mimoriadnej udalosti, vykonať základné opatrenia

        - posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení, určiť

          priority - život, zdravie, majetok, zásobovanie pitnou vodou a potravinami, vplyv na životné

          prostredie, predmety kultúrnej hodnoty, bezpečnosť prostredia

        - zabezpečiť okamžité varovanie obyvateľstva prostriedkami varovania

        - odvysielať prostredníctvom mestského rozhlasu pripravenú, spresnenú informáciu pre

          obyvateľstvo

     c. Volať linku tiesňového volania 112, koordinačné stredisko, ihneď a po spresnení stavu

         situácie a vykonaných opatreniach

        - zabezpečiť vyrozumenie príslušných orgánov krízového riadenia, organizácií mesta a okresu

        - zvolať členov krízového štábu a komisií podľa plánu spojenia a krízovej komunikácie mesta a

          koordinovať ich činnosť

        - vyrozumenie školských zariadení, objektov a organizácií, osád a samôt (prípadne rekreačných

          miest) v katastrálnom území mesta.

     d. Určiť hlavné miesto riadenia a záložné miesto riadenia

        - informovať krízový štáb mesta (podľa právnych noriem a charakteru MU prizvať odborníkov)

        - prerokovať možnosť prijatia opatrení a vyhlásenia mimoriadnej situácie podľa konkrétneho

          ohrozenia životov, zdravia a majetku obyvateľstva

        - podľa potreby a zvláštností zvolať štáb civilnej ochrany mesta a ďalšie zložky potrebné k

          riadeniu

 

2. Vyhlásiť mimoriadnu situáciu resp. požiadať o jej vyhlásenie príslušný orgán (len ak je to v

    zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov).

    O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informovať Okresný úrad a krízové orgány

    riadenia IZS.

 

II.

Počas mimoriadnej udalosti (mimoriadnej situácie), postupovať podľa priorít v koordinácii s veliteľom zásahu

 

1. Podľa situácie prehodnotiť a určiť úlohy:

    a. vykonávanie vyslobodzovacích záchranných prác a poskytovanie neodkladnej zdravotníckej

       pomoci

    b. na vykonávanie evakuácie obyvateľstva, zabezpečovanie núdzového zásobovania a ubytovania

       obyvateľstva

    c. ochranu majetku obce a obyvateľstva

 

2. Posúdiť návrhy príkazov a pokynov na vykonávanie záchranných prác. Rozdeliť konkrétne úlohy

    členom KŠ s termínmi splnenia.

 

Vydať:

"Príkaz na vykonanie záchranných prác" a "Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti"

"Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného, alebo postihnutého obyvateľstva" 

"Príkaz na osobné úkony" a podľa všeobecne záväzného nariadenia aj "Úlohy na vecné plnenie"

 

III.

Po mimoriadnej udalosti (odvolaní mimoriadnej situácie)

 

Odvolať mimoriadnu situáciu (ak bola vyhlásená)

O jej odvolaní bezodkladne informovať Okresný úrad a orgány krízového riadenia

1. Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po

    vykonaní záchranných prác.

 

2. Vydať "Príkaz na ukončenie prác na ohrozenom území, alebo na území postihnutom

    mimoriadnou udalosťou"

 

3. Vydať "Príkaz na odvolanie subjektov podieľajúcich sa na záchranných prácach"

 

4. Určiť komisiu, ktorá vypracuje riešenia:

    - odškodnenie úrazov

    - jednorázového mimoriadneho odškodnenia

    - náhrady vecných škôd

    - ocenenia mimoriadnej odvahy a obetavosti

 

5. Finančné vysporiadanie nákladov za sily a prostriedky nasadené na likvidáciu následkov

    mimoriadnej udalosti, evidencia a uloženie dokumentácie, spracovanej počas riešenia následkov

    mimoriadnej udalosti

 

6. Výber dokumentácie pre uloženie do archívu

 

7. Zabezpečenie prehliadky zdravotného stavu osôb, ktoré sa podieľali na likvidácii následkov MU

 

8. Zabezpečenie ošetrenia použitého materiálu a techniky a špeciálnych prístrojov

 

9. Spracovanie záverečnej správy o organizácii, riadení a vykonaných opatreniach, fotografického

    materiálu aj na DVD a USB - poučenia a skúsenosti

 

VAROVANIE

Varovanie obyvateľstva je zabezpečované hlásnou službou Civilnej ochrany. Hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov, osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození, alebo o vzniku mimoriadnej udalosti.

"VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození, alebo pri vzniku MU, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov MU.

"OHROZENIE VODOU" - šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

"KONIEC OHROZENIA" - dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén spravidla druhý piatok v mesiaci.