MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Oznámenie o výberovom konaní

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: príslušník mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení a dodatku

17.01.2019
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, Návrh Dodatku č. 6 k VZN 58.

Verejná vyhláška

16.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

16.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola na ulici ČSA č. 15.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

14.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: samostatný odborný referent verejnej správy.

Verejná vyhláška

09.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 11, 12, Moldava nad Bodvou."

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

08.01.2019
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

02.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zvozový kalendár triedeného zberu 2019

02.01.2019
Zvozový kalendár triedeného zberu 2019 platný od 1. januára 2019.