MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Verejná vyhláška

07.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Odstránenie systémových porúch loggií a rekonštrukcia elektrostúpačiek" bytovom dome na Nám. mieru 5 a 6.

Verejná vyhláška

06.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci povolenia odstránenia stavby predajne potravín.

Verejná vyhláška

01.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie

27.02.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vysokokapacitné kontejnery na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené dňa 27.02.2019 v lokalitách mesta.

Výzva na vykonanie výrubu stromov a porastov

27.02.2019
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v kat. území mesta Moldava nad Bodvou na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Oznámenie o výberovom konaní

26.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou - mestského športového klubu.

Oznámenie o výberovom konaní

26.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Uznesenie z 3. zasadnutia MsZ

23.02.2019
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 14.02.2019.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

05.02.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 25. február 2019 v čase od 8:30 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celé ulice Podhorská, Jókaiho, Žižkova, Oslobodenia, Rožnavská, Československej armády.

Verejná vyhláška

21.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

20.02.2019
Obec Drienovec, ako poverený stavebný úrad oznamuje začatie územného konania na stavbu „Moldava nad Bodvou - Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra“.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

18.02.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 7. marec 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úsekoch:
- Mlynská ulica
- Jesenského ulica (celá + garáže), Nová ulica (č.d.: 1, 5), Rožňavská (č.d. 12, 14, 16, 18, 23), Vodná ulica (1, 5-13 nepárne, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 19).

VZN č. 109 a č. 110, Dodatok č. 6 k VZN č. 58

15.02.2019
VZN č. 109 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Moldava n/B
VZN č. 110 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava n/B
Dodatok č. 6 VZN o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 ÚPN SÚ Moldava nad Bodvou, ktorým sa dopĺňa VZN o územnom pláne sídelného útvaru Moldava n/B

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

14.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľ / opatrovateľka.

Verejná vyhláška

11.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia teplovodných rozvodov – vetva „B“ kotolne K3 v Moldave nad Bodvou“.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

21.01.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 13. február 2019 v čase od 8:00 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: Budulovská č.d. 1 - 10, 12, 14 - 23, 25, 27, ul. Železničná č.d. 2, 3, 5, 6, ul. Košická č.d. 2.