MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Vyjadrenie k uzávierke prístupovej cesty

10.04.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou na základe žiadosti ŽSR, Bratislava, súhlasí s plánovanou uzávierkou prístupovej cesty (ku ČOV-ke) v meste Moldava nad Bodvou na nezabezpečenom železničnom priecestí v žkm 28,127 a určením dopravného značenia.

Pozvánka na 4. zasadnutie MsZ

04.04.2019
Pozývame Vás na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) o 12.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

29.03.2019
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad povoľuje predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto".

Verejná vyhláška

27.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

25.03.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o. v likvidácii

Oznam o výberovom konaní

22.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľ spoločnosti Penzión Bodva.

Verejná vyhláška

21.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu „Rekonštrukcia teplovodných rozvodov - vetva „B“ kotolne K3 v Moldave nad Bodvou“.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

21.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Košice - okolie dňom 21.03.2019 od 8.00 hod.

Verejná vyhláška

15.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Návrh na zrušenie VZN č. 13

11.03.2019
Návrh na zrušenie VZN Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou číslo: 13.

Návrh na zrušenie VZN č. 9

11.03.2019
Návrh na zrušenie VZN Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení Dodatku č. 3.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

11.03.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 20. marec 2019 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ul. Tehelná, Mlynská, Hviezdoslavova, Jesenského a v termíne 21. marec 2019 v úseku: ul. Rožňavská, ul. SNP.

Oznámenie o opakovanej dražbe

08.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.
Dátum konania: 22. marec 2019 o 09:00 hod.

Verejná vyhláška

08.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako poverený stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta".

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

08.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Košice - okolie od 08.03.2019 od 12.00 hod. až do odvolania.

Verejná vyhláška

07.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Odstránenie systémových porúch loggií a rekonštrukcia elektrostúpačiek" bytovom dome na Nám. mieru 5 a 6.