MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Verejná vyhláška

14.05.2019
Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad oznamuje začatie územného konania stavby "Regionálna trasa FTTH Hosťovce - Čečejovce".

Verejná vyhláška

14.05.2019
Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bolo začaté vodoprávne konanie vo veci predĺženia platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie, I. etapa".

Oznámenie o výberovom konaní

13.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: "Samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Moldava nad Bodvou".

Informácia o voľnom pracovnom mieste

13.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: "Odborný referent oddelenia investičných činností".

Verejná vyhláška

13.05.2019
Na základe predloženej žiadosti tunajší stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Predajňa potravín K3“.

Verejná vyhláška

09.05.2019
Obec Drienovec, ako poverený stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Moldava nad Bodvou - Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra“.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16.04.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 10. máj 2019 v čase od 8:10 do 12:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celá ulica Obrancov mieru.

Verejná vyhláška

03.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

26.04.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Verejná vyhláška

24.04.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

17.04.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 27. máj 2019 o 09:00 hod.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 112

16.04.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 112 na zrušenie VZN č. 13 - Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 111

16.04.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 111 na zrušenie VZN č. 9 - Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou v znení Dodatku č. 3.

Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ

16.04.2019
Uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 11.04.2019.

Verejná vyhláška

15.04.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje odstránenie stavby predajne potravín (K3).

Vyjadrenie k uzávierke prístupovej cesty

10.04.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou na základe žiadosti ŽSR, Bratislava, súhlasí s plánovanou uzávierkou prístupovej cesty (ku ČOV-ke) v meste Moldava nad Bodvou na nezabezpečenom železničnom priecestí v žkm 28,127 a určením dopravného značenia.