MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Verejná vyhláška

04.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018

04.06.2019
Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018.

Oznámenie o prerušení prevádzky

03.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2019 bude prevádzka materských škôl z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov podľa plánu čiastočne prerušená.

Vyjadrenie k uzávierke prístupovej cesty

29.05.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou súhlasí s plánovanou uzávierkou prístupovej cesty (ku ČOV Moldava nad Bodvou) v meste Moldava nad Bodvou na nezabezpečenom železničnom priecestí v žkm 28,127 a s určením dopravného značenia.

Verejná vyhláška

28.05.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: BAX Trade s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Rožňavská 644/14, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 06.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice.

Pozvánka na 5. zasadnutie MsZ

24.05.2019
Pozývame Vás na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 28. mája 2019 (utorok) o 15.00 hod. v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o výberovom konaní

23.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto elektrikár.

Rozhodnutie primátora mesta č.3/2019

23.05.2019
Poverujem od 24.05.2019 do 07.06.2019 podpisovaním rozhodnutí  zamestnanca mesta - prednostku Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou, p. PaedDr. Kláru Vranaiovú, PhD. v plnom rozsahu štatutára mesta.

Verejná vyhláška

21.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 98

20.05.2019
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 98, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou.

Návrh VZN č. 113

20.05.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach číslo: 113.

Verejná vyhláška

20.05.2019
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt poplatníkov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

15.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda ČSA 22, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 10. jún 2019 v čase od 8:10 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celé ulice Hviezdoslavova, Kalvínska a Dukelských hrdinov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 5. jún 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Kováčska, Janka Kráľa, Debraďská, Letná, Vodná, Hlavná, záhradkárska lokalita pri ul. Vodná.

Verejná vyhláška

14.05.2019
Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad oznamuje začatie územného konania stavby "Regionálna trasa FTTH Hosťovce - Čečejovce".