MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 99

04.09.2019
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Moldava nad Bodvou č. 99.

Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou

04.09.2019
Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru

03.09.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou. Nájomca zámeru prenájmu: Sociálna poisťovňa.

Verejná vyhláška

02.09.2019
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

14.08.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Rozhodnutie primátora mesta č.4/2019

06.08.2019
Poverujem od 10.08.2019 do 19.08.2019 podpisovaním rozhodnutí zamestnanca mesta - prednostku Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou, p. PaedDr. Kláru Vranaiovú, PhD. v plnom rozsahu štatutára mesta.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

01.08.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje opakovanú informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: "Odborný referent oddelenia investičných činností".

Oznámenie o výberovom konaní

01.08.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy na Krátkej ulici č. 10 v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

26.07.2019
Na základe predloženej žiadosti tunajší stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Moldava nad Bodvou, Rožňavská 11, Obchodné centrum Mlyn".

Uznesenia z 8. zasadnutia MsZ

25.07.2019
Uznesenia z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 24.07.2019.

Pozvánka na 8. zasadnutie MsZ

19.07.2019
Pozývame Vás na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 24. júla 2019 (streda) o 15.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ

11.07.2019
Uznesenia zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 09.07.2019.

Pozvánka na 7. zasadnutie MsZ

04.07.2019
Pozývame Vás na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 9. júla 2019 (utorok) o 15.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

03.07.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

02.07.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: Zoltan Construct, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Bartalosova 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 17.06.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice.

Uznesenia zo 6. zasadnutia MsZ

26.06.2019
Uznesenia zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.06.2019.