MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
2019

Návrh na zrušenie VZN č. 13

11.03.2019
Návrh na zrušenie VZN Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou číslo: 13.

Návrh na zrušenie VZN č. 9

11.03.2019
Návrh na zrušenie VZN Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení Dodatku č. 3.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

11.03.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 20. marec 2019 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ul. Tehelná, Mlynská, Hviezdoslavova, Jesenského a v termíne 21. marec 2019 v úseku: ul. Rožňavská, ul. SNP.

Oznámenie o opakovanej dražbe

08.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.
Dátum konania: 22. marec 2019 o 09:00 hod.

Verejná vyhláška

08.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako poverený stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta".

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

08.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Košice - okolie od 08.03.2019 od 12.00 hod. až do odvolania.

Verejná vyhláška

07.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Odstránenie systémových porúch loggií a rekonštrukcia elektrostúpačiek" bytovom dome na Nám. mieru 5 a 6.

Verejná vyhláška

06.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci povolenia odstránenia stavby predajne potravín.

Verejná vyhláška

01.03.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie

27.02.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vysokokapacitné kontejnery na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené dňa 27.02.2019 v lokalitách mesta.

Výzva na vykonanie výrubu stromov a porastov

27.02.2019
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v kat. území mesta Moldava nad Bodvou na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Oznámenie o výberovom konaní

26.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou - mestského športového klubu.

Oznámenie o výberovom konaní

26.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Uznesenie z 3. zasadnutia MsZ

23.02.2019
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 14.02.2019.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

05.02.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 25. február 2019 v čase od 8:30 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celé ulice Podhorská, Jókaiho, Žižkova, Oslobodenia, Rožnavská, Československej armády.

Verejná vyhláška

21.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.