MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
2019

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

23.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania stavby "Odstránenie systémových porúch loggií a rekonštrukcia elektrostúpačiek" v bytovom dome Nám. mieru 5 a 6.

Verejná vyhláška

23.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Moldava n/B - rozšírenie NN smer Vinárske závody".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

22.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

21.01.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 13. február 2019 v čase od 8:00 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: Budulovská č.d. 1 - 10, 12, 14 - 23, 25, 27, ul. Železničná č.d. 2, 3, 5, 6, ul. Košická č.d. 2.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.01.2019
Adresáti (3) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Oznámenie o výberovom konaní

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: príslušník mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení a dodatku

17.01.2019
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, Návrh Dodatku č. 6 k VZN 58.

Verejná vyhláška

16.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

16.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola na ulici ČSA č. 15.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

14.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: samostatný odborný referent verejnej správy.

Verejná vyhláška

09.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 11, 12, Moldava nad Bodvou."

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

08.01.2019
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.