MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

23.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

23.03.2017
Navrhovateľ, Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice, doručil dňa 06. 03. 2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "ID R008 II/548 a II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice".

Verejná vyhláška

23.03.2017
Na základe žiadosti stavebníka, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice, podanej dňa 23. 01. 2017, bolo Okresným úradom Košice - okolie, odborom starostlivosti o životne prostredie dňa 01. 03. 2017 vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou, Rožňavská ulica, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".

Výberové konanie

23.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.03.2017
Ohlasovňa pobytu v Moldave nad Bodvou zrušila dňom 21.03.2017 trvalý pobyt: Jozef Vlčko (nar. 1968). Miestom nového trvalého pobytu je mesto Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.03.2017
Ohlasovňa pobytu v Moldave nad Bodvou zrušila dňom 20.03.2017 trvalý pobyt: Milan Varga (nar. 1987). Miestom nového trvalého pobytu je mesto Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení poštového poukazu

21.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uložený poštový poukaz na Mestskom úrade. Adresáti si môžu poukaz prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

21.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 30. zasadnutie MZ

19.03.2017
Pozývame Vás na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2017 (štvrtok) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

17.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

16.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldave nad Bodvou".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10.03.2017
Ohlasovňa pobytu v Moldave nad Bodvou zrušila dňom 10.03.2017 trvalý pobyt: Vladimír Michalik (nar. 1970). Miestom nového trvalého pobytu je mesto Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zverejnenie zámeru

07.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer uzatvorenia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.