MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Elektronická úradná tabuľa

Výzva k chovateľom hydiny a vtáctva

26.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, vydaným Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice - okolie, vyzýva všetkých chovateľov hodiny a vtákov, chovaných v zajatí v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, aby v čase najneskôr do 28.04.2017 (piatok) do 12:00 hod. podali hlásenie o mene a priezvisku držiteľa zvierat, adrese, telefonickom kontakte, druhu a počte chovanej hydiny a vtáctva.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

26.04.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

24.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Veterinárne opatrenia

24.04.2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariaďuje právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky v malochove hydiny v obci Čečejovce, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Verejná vyhláška

21.04.2017
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice, ktorú na základe spinomocnenia zastupuje TRANSMISSION LINES PROJECTS s.r.o., Bratislava, pripravuje realizáciu stavebných úprav:
"Výmena vodičov, izolátorov a zemných lán v úseku ES Moldava - ES Budulov - ES Turňa n/B"

Oznámenie o nastúpení náhradníka na funkciu poslanca MZ

21.04.2017
Primátor mesta Moldava nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že na uprázdnený mandát poslanca MZ v Moldave nad Bodvou za volebný obvod č. 4, nastupuje náhradník Ing. Ján Csala - za stranu Právo a Spravodlivosť, v počte hlasov 203.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

20.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu: kosec.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

20.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu: robotníčka pri výsadbe verejnej zelene.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

20.04.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 32. zasadnutie MZ

20.04.2017
Pozývame Vás na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2017 (utorok) o 15:00 hod. v kultúrnom dome v mestskej časti Budulov.

VZN č. 106

20.04.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou ktorým mesto schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

03.04.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, úseky: ulice Rožňavská (46-64), Horská (1-42), Komenského, SNP, Viničná, Obchodná a Hasičský zbor bude v termíne 20. apríl 2017 v čase od 7:10 do 18:00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa plánované práce v uvedenom termíne nekonajú.

Uznesenie z 31. zasadnutia MZ

18.04.2017
Uznesenie z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 05.04.2017.

Verejná vyhláška

13.04.2017
Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice podanej na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 29.03.2017 bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie".

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

13.04.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoh s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košiceie-okolie dňom 12.04.2017.

Oznámenie o uložení zásielky

10.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.