MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
2019

Pozvánka na 5. zasadnutie MsZ

24.05.2019
Pozývame Vás na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 28. mája 2019 (utorok) o 15.00 hod. v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o výberovom konaní

23.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto elektrikár.

Rozhodnutie primátora mesta č.3/2019

23.05.2019
Poverujem od 24.05.2019 do 07.06.2019 podpisovaním rozhodnutí  zamestnanca mesta - prednostku Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou, p. PaedDr. Kláru Vranaiovú, PhD. v plnom rozsahu štatutára mesta.

Verejná vyhláška

21.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

20.05.2019
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt poplatníkov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

15.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda ČSA 22, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 10. jún 2019 v čase od 8:10 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celé ulice Hviezdoslavova, Kalvínska a Dukelských hrdinov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 5. jún 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Kováčska, Janka Kráľa, Debraďská, Letná, Vodná, Hlavná, záhradkárska lokalita pri ul. Vodná.

Verejná vyhláška

14.05.2019
Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad oznamuje začatie územného konania stavby "Regionálna trasa FTTH Hosťovce - Čečejovce".

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

14.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 6. jún 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ul. Záhradná (č.d. 45 - 122, č.d. 129), ul. Hlavná (č.d. 121).

Verejná vyhláška

14.05.2019
Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bolo začaté vodoprávne konanie vo veci predĺženia platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie, I. etapa".

Oznámenie o výberovom konaní

13.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: "Samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Moldava nad Bodvou".

Informácia o voľnom pracovnom mieste

13.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: "Odborný referent oddelenia investičných činností".

Verejná vyhláška

13.05.2019
Na základe predloženej žiadosti tunajší stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Predajňa potravín K3“.

Verejná vyhláška

09.05.2019
Obec Drienovec, ako poverený stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Moldava nad Bodvou - Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra“.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16.04.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 10. máj 2019 v čase od 8:10 do 12:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celá ulica Obrancov mieru.