MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

V Moldave schválili systém prestupného bývania - bytovky na ulici ČSA sa budú rekonštruovať

15.07.2019 13:25
Na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva (9.7.2019) v Moldave nad Bodvou poslanci schválili systém sociálneho bývania a prvkami prestupného bývania. Súčasne s ním bolo schválené predloženie žiadosti do operačného programu Ľudské zdroje do 2. kola výzvy s týmto zameraním.
V celkovom predpokladanom náklade 675.500 € sa realizuje rekonštrukcia dvoch bytoviek na ulici ČSA, ktoré sú v zlom technickom stave. Z toho cca 150.000 € bude znášať mesto zo svojho rozpočtu, v týchto číslach je prekročenie rozpočtu na rekonštrukciu cca o 118.000 € a 5% spolufinancovanie. Realizácia tohto projektu je pokračovaním a napĺňaním politiky mesta v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými obyvateľmi mesta. Výber bytoviek, kde sa projekt začne realizovať, bol tiež dôkladne zvažovaný. Ide o lokalitu, kde žije cca 450 zväčša neprispôsobivých Rómov a frekventovaný dopravný uzol mesta. Veď len v oblasti dopravy bolo na tejto ulici  v 1. polroku 2019 zaznamenaných 7 dopravných incidentov - nehôd a škodových udalostí prevažne spôsobených deťmi nebezpečne prebehujúcimi cez cestu alebo rozmernými predmetmi zámerne položenými na vozovku.
"Rozhodli sme sa pustiť sa do tohto, lebo už dozrel čas. Je to potreba a vôľa obyvateľov mesta, len doteraz sme na to nemali dostatok finančných zdrojov. Ak projekt výjde, postupne zrevitalizujeme aj túto časť mesta, ktorá je v úzkom prepojení na sieť štyroch obchodných domov a už sú schválené aj ďalšie. Do budúcna tam musíme riešiť aj dopravu odbočovacími pruhmi. Ale nejde len o projekt, pretože sú peniaze- mesto bude veľa hradiť zo svojho- ale je to naša priorita" - doplňuje celkový koncept primátor mesta Slavomír Borovský.
Systém prestupného bývania je pomerne zložitý, ale premyslený do dôsledkov. Je určený pre sociálne-znevýhodnené skupiny obyvateľov, ale nielen pre Rómov, ale aj ľudí v tiesni, zdravotne znevýhodnených alebo sociálne vylúčených. Bude slúžiť aj  pre rodiny, ktoré dočasne potrebujú pomoc - týrané ženy s deťmi, ľudí, ktorí prišli o domov alebo potrebujú pomoc mesta na vyriešenie si svojej bytovej situácie. Podmienkou projektu je, že 30% bytových jednotiek musí byť obsadených obyvateľmi z MRK.
Základom tohto systému je to, že sám účastník musí chcieť zmeniť svoje životné podmienky a musí dodržiavať veľmi prísne pravidlá na to, aby sa postupne začlenil do väčšinovej komunity. Na to slúži prepracovaný 3 stupňový systém s množstvom  diferencovaných opatrení od povinného kreditného platenia za teplo, vodu a elektrinu, cez dodržiavanie domového poriadku, plnenie povinností v školskej dochádzke detí, platenia všetkých poplatkov atď. Znalosť slabín doterajších pokusov s takýmito projektami vyústila do ustanovenia asistenta bývania, ktorý nie je len administrátorom projektu, ale aj akýmsi radcom a pomocníkom, aby sa nájomníci naučili samostatne bývať a platiť za služby a aby bol projekt úspešný. Presne a prísne sú nastavené aj podmienky výberu, ale aj výstupu z tohto systému a preto je jeho možné zneužitie minimalizované a dopredu právne ošetrené. 
Poslancov na zastupiteľstve zaujímali najmä technické a finančné parametre projektu - inštalácia meračov na média a prednostkou MsÚ Klárou Vranaiovou im bolo podrobne vysvetlené, aké povinnosti bude mať asistent bývania.
Týmto projektom sa v Moldave naštartuje proces, ktorý zhmotňuje a potvrdzuje dlhodobý princíp rozvoja mesta prezentovaný aj pri medializovaných kauzách policajných razií, že obyvatelia Moldavy sú si rovní nielen v právach, ale aj v povinnostiach.

-jk-