MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Novoročný príhovor

03.01.2018 10:59
Vážené dámy, vážení páni!
Vstúpili sme do nového roka. Do roka 2018.
Každý rok, ktorý je za nami, je stále rokom plným ľudskej práce, rokom naplnených či nenaplnených ambícií a je stále plný lásky či zármutku. Ani minulý rok nebol výnimkou. Ak by som doň mal načrieť z hľadiska našej samosprávy, môžem vysloviť spokojnosť a nádej, že ste všetci pocítili zmeny, ktoré boli výsledkom nášho úsilia a mnohokrát i boja o progresívny posun. Pracujeme plánovite, ale chcel by som sa poďakovať aj za mnoho podnetných návrhov z vašej strany, zo strany bežného občana. Tieto návrhy a podnety si veľmi ceníme, pretože sú priame a mnohokrát vravia o podstate problému. Zároveň ale musím povedať aj to, že nie všetko je splniteľné hneď a v plnej miere.
Naše úsilie v minulom roku smerovalo ešte stále k skvalitneniu práce v jednotlivých oblastiach. Najdôležitejšou z nich bolo naše školstvo - od materských škôl až
po zriaďovateľské povinnosti voči základným školám. Neostali sme nič dlžní ani
v každoročnom skvalitňovaní cestnej infraštruktúry, kde sme vybudovali stovky metrov nových chodníkov, cestného a pouličného osvetlenia, zabezpečili sme odvodnenie parkovísk a rizikových úsekov.
Ochrana zelene a vytváranie kvalitného životného prostredia bolo, je a bude stálou súčasťou nášho bežného života. Berie to mnoho energie, ale vracia sa nám to formou úsmevu, tieňa v horúcich dňoch či ustálených oddychových zón. Máme rozpracovaných mnoho projektov, ktoré dnes ale nie je potrebné menovať. Odpočet našej práce bude práve na záver tohto roka. Chcem vás len uistiť, že v našej práci nepoľavíme ani tento rok. Máme za cieľ naďalej budovať a žiadať vašu dôveru v to, že všetci sme súčasťou nášho spoločného diania a cítime zodpovednosť za vašu voľbu.
Mesto je v dobrej finančnej kondícii. Dá sa povedať, že v jednej z najlepších za posledné desaťročie. Byť dobrým hospodárom ale znamená mať nadhľad nad súkromným záujmom a chrániť verejný záujem, záujem nás všetkých. Nie všetky rozhodnutia boli úplne vyvážené, za čo sa vám chcem ospravedlniť. Mojim úmyslom ale bolo hľadať formu prijateľnej komunikácie, ktorá je niekedy zložitejšia, a to hlavne pri tak ťažkých témach ako je rómska otázka, otázka spolunažívania národnostných menšín alebo napĺňanie jednotlivých kultúrnych potrieb. Samozrejme, že nás trápi aj mnoho iných problémov ako napríklad ťažké napredovanie podpory v sociálnej oblasti alebo športu a bývania.
Tieto oblasti sú však výzvou. Sebakritické postoje nás posúvajú a som rád, že vpred môžeme ísť už s celkom uceleným tímom pracovníkov mestského úradu a našich organizačných zložiek. Patrí im vďaka ako aj všetkým tým, ktorí prispeli k skvalitneniu služby pre občana, obyvateľa nášho mesta. Nechcem a neviem opomenúť práve prácu mestských komisií, kde je mnoho skvelých a odborne pripravených obyvateľov nášho mesta, ktorí chcú lepšiu a krajšiu Moldavu.
Objavujeme cestu ako mať rád svoje mesto. Osobne mám pocit, že to už nie je len klišé alebo vnem vyvolenej skupiny, ale cíti tak čoraz viac obyvateľov mesta. Spoločné úsilie si nájde spoločný cieľ. Tým, ktorí svojím slovom, činom alebo perom majú snahu brzdiť daný progres, dajme možnosť byť tými, kým chcú byť. Zároveň vyslovujem pevné presvedčenie, že niekedy slepý boj sa časom zmení na konštruktívnu politiku.
Nový rok 2018 bude aj rokom novej voľby. Bude to dôležitý krok v našom spoločenstve, keďže stojíme pred mnohými zásadnými rozhodnutiami. Pevne dúfam, že zostaneme pragmatickí a sústredení na svoju prácu. Všetko mimo verejného záujmu a naplnenia potrieb občana a obyvateľa mesta nám môže iba uškodiť.
Vážené dámy, ctení páni, milí Moldavčania!
Dovoľte mi zaželať vám všetkým šťastný a úspešný rok 2018! Nech je pre vás rokom pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených želaní a dosiahnutých cieľov. Milí Moldavčania, na prahu nového roka by som vás chcel uistiť, že o všetkých opatreniach budem rozhodovať aj naďalej predovšetkým s ohľadom na vás a váš spokojný život v Moldave nad Bodvou. Spolu s vami si prajem, aby naše mesto bolo pre nás všetkých, ktorí tu žijeme, príjemným miestom pre život.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta Moldava nad Bodvou