MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mimoriadne zastupiteľstvo

03.06.2019 8:38
28. mája 2019 sa v sobášnej sieni MsÚ konalo 5. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Toto zasadnutie mimo procedurálnych náležitostí malo podľa pozvánky prejednať len 3 body programu.
Zasadnutie viedol zástupca primátora mesta Norbert Krušinský. Hneď  pri úvodnom hlasovaní o programe sa poslanci rozhodli vypustiť z rokovania bod č. 3 Návrh na schválenie budúceho vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej z dôvodu, že tento materiál nebol prerokovaný v komisii investičnej činnosti a výstavby.
Ďalším prejednávaným bodom bolo schválenie Stanov Mestského športového klubu (MŠK) Moldava nad Bodvou a voľba členov do Rady tohto klubu. K tomuto bodu bolo poslancami už pred zasadnutím zastupiteľstva doručených viacero písomných pripomienok. Väčšina bola akceptovaná, ale niektoré body Stanov týkajúce sa právomoci riaditeľa pri schvaľovaní individuálneho členstva boli predmetom konštruktívnej diskusie. Po objasnení postojov najmä medzi predkladateľmi zastúpenými prednostkou úradu Klárou Vranaiovou a riaditeľom MŠK Michalom Rusnákom a poslancom Istvánom Zachariášom zastupiteľský zbor dospel ku konsenzu a jednomyseľne vypustili ustanovenia týkajúce sa individuálneho členstva zo stanov.
Za členov Rady MŠK boli jednohlasne zvolení poslanci Ladislav Zupko a Norbert Pecze.
Posledným bodom bol návrh na zmenu rozpočtu a to konkrétne zapracovanie úverovej čiastky na investičný projekt cesta, chodník a parkovanie v medzibloku Krátkej ulice vo výške 78.287 € do mestského rozpočtu v zmysle schválených zásad.
Aj tento bod bol jednohlasne schválený a zástupca primátora toto krátke ale vecné rokovanie po hodine ukončil.
Prejednávané písomné materiály ako aj záznam z tohto rokovania si môžete pozrieť TU.