MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
27. mimoriadne zasadnutie MZ

08.02.2017 9:39

Na žiadosť niektorých poslancov sa v piatok 3. februára uskutočnilo 27. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
V zasadacej miestnosti Inkubátorového domu rokovali poslanci o vetovaných uzneseniach primátorom mesta Slavomírom Borovským. Zasadnutie mestského zastupiteľstva viedol poslanec László Köteles z dôvodu neúčasti primátora na rokovaní. V prvom bode programu poslanci prelomili veto primátora ohľadne rozpisu finančných prostriedkov vo výške 58 000 eur v kapitole projektová dokumentácia. Dôvodom vetovania bola nevykonateľnosť uznesenia, pretože cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie na jednotlivé projekty nie je vysúťažená.

Mestské zastupiteľstvo prelomilo sistačné právo primátora aj v súvislosti s predložením dokumentov, ktoré súvisia s územným plánom mesta. Primátor vetoval takto prijaté uznesenie z dôvodu, že MsZ nemôže zadávať úlohy jednotlivým zamestnancom a ani samotnému mestskému úradu, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci mesta prostredníctvom zamestnancov mesta, ktorých však riadi a vyvodzuje zodpovednosť za neplnenie svojich povinností výlučne primátor, ako štatutárny orgán mesta.

Podľa poslancov mesto nepredložilo žiadané dokumenty do stanoveného termínu. Poslankyňa Erika Čajkovská navrhla, aby sa na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva zúčastnil aj architekt, žiadala aby vysvetlil všetky náležitosti nového územného plánu mesta. Poslanci odobrili návrh zmien v zásadách hospodárenia s majetkom mesta, o ktorých oboznámila účastníkov zasadnutia poslankyňa Erika Čajkovská.

Vychádzajúc zo schváleného uznesenia zjednodušene povedané primátor mesta nebude môcť čerpať finančné prostriedky nad 500 eur z rozpočtu mesta bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva. Pre samosprávu to znamená, že MsZ značne znefunkčnilo a spomalilo chod mesta.

Poslanci tiež rokovali o možnostiach sprístupnenia pitnej vody obyvateľom osady na Budulovskej ulici. Do úvahy prichádza možnosť poskytovania vody prostredníctvom čipových kariet, na ktorých si obyvatelia budú dobíjať kredit a za vodu si tak budú platiť. V dvoch bytovkách na Budulovskej ulici s bytmi v osobnom vlastníctve vodárenská spoločnosť uzavrela vodovod z dôvodu podlžností obyvateľov vo výške viac ako 30 tisíc eur pred takmer dvomi rokmi.  27. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť v plnom rozsahu na webovom portáli mesta.