MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Trvalý pobyt možno zrušiť na základe oznámenia ohlasovne pobytu alebo ohlásenia občana, alebo na základe oznámenia matričného úradu, prípadne súdneho rozhodnutia.

Ohlasovňa Moldava nad Bodvou záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho TP;
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho;
 • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí), je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz odovzdá príslušnému OR PZ. V ohlasovni na odhlasovacom lístku uvedie štát a miesto pobytu kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí, tento úkon môže urobiť aj prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo prostredníctvom zástupcu v Slovenskej republike,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozemného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností;
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.
 • ak budova zaniká

Potrebné doklady:

 • Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),
 • Občiansky preukaz
 • List vlastníctva (list vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely, vydáva a overuje ho správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom 8 €. Výpis získaný prostredníctvom portálu „katasterportal“ má len informatívny charakter a nie je možné na základe takto získaného listu vlastníctva urobiť úkon prihlásenia alebo odhlásenia sa z trvalého pobytu).
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • Dohodu o ukončení nájmu

Upozornenie:

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Moldava nad Bodvou. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vyvesenej tabuli po dobu 15 dní.

 

Tlačivo:

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 

Doba vybavenia:
 • na počkanie

Zákonná úprava:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Vybavuje:

Katarína Szopková