MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Vydávanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa vydáva v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. o hazardných hrách na základe žiadosti.

 

Potrebné doklady:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie
 • doklady preukazujúce bezúhonnosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom (Výpis z registra trestov)
 • doklady podľa § 20 ods. 5 a ods. 6 písm. b, c, d, ak už boli predložené v inom konaní stačí vyhlásenie
 • herný plán
 • čestné prehlásenie spoločníkov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz
 • vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre
 • doklad o zaplatení správneho poplatku
 • potvrdenie z ministerstva financií podľa § 35 ods. 17 zákona č. 171/2005 Z.z.
 • doklad o odbornom posúdení zariadení – osvedčenie prevádzkyschopnosti výherných prístrojov
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní

Správny poplatok:

 • 1.500 € / 1 výherný hrací prístroj / 1 rok
 • 200 € žiadosť o zmenu individuálnej licencie

Doba vybavenia:

 • 30 dní

Vybavuje:

Mária Tamásová