MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z.z., ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

S účinnosťou od 1.1.2004 je platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 536/2004 Z.z., ktorý nahrádza zákon č.124/1996 Z.z.

Vláda Slovenskej republiky vydala Nariadenie vlády č. 637/2004 Z.z., ktoré upravuje: podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ďalším vykonávacím predpisom je vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 161/2004 Z.z. v znení vyhlášky MVRR SR č. 663/2004 Z.z., ktorá upravuje podrobnosti o obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.

V zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 536/2004 Z.z., v súlade s § 5 možno podporu poskytnúť na výstavbu bytu v bytovom dome a rodinnom dome, vrátane získania bytu nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbu nebytového priestoru, výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, kúpu novostavby bytu, obnovu bytovej budovy, výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a dovŕši vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia podpory z prostriedkov ŠFRB a taktiež tlačivá potrebné k predkladaniu žiadosti o úver zo ŠFRB je možno získať na internetovej stránke:

www.sfrb.sk

 

Územný obvod tohto pracoviska tvoria nasledovné obce:

Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky - Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce, Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Paňovce, Peder, Poproč, Rešica, Rudník, Štós, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Žarnov

 

Vybavuje:

Bc. Katarína Drenková