MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

V zmysle zákona č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Pre novostavby a stavby postavené po r. 1976 k vydaniu rozhodnutia o určení/zrušení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia)

Pre stavby postavené pred r. 1976 k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

Žiadosť o určení súpisného a orientačného čísla na stavbu

  • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
  • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overená na notárskom úrade, alebo na matrike.

 

Tlačivá:

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (doc)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (doc)

 

Doba vybavenia:

do 30 dní

 

Poplatok:

bez poplatku

 

Vybavuje:

Katarína Szopková