MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Daň za ubytovanie

(§ 37 – 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a piatej časti VZN č. 94 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady)

 

Predmet dane:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

 

Platiteľ dane:

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

Potrebné doklady:

  • evidencia ubytovaných osôb

Sadzba dane:

Sadzba dane je 0,90 € na osobu za jedno prenocovanie.

 

Od dane sú oslobodení:

  • študenti prechodne ubytovaní v študentských domovoch a školských internátoch
  • ubytovaní v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne služby, zdravotné služby, charitatívne činnosti

Splatnosť dane:

Platiteľ dane je povinný zúčtovať, priznať a odvádzať daň štvrťročne do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka na tlačive: "Oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie za štvrťrok"

 

Tlačivo:

Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie
Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie

Oznámenie - štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Oznámenie - štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie (doc)

 

Vybavuje:

Bc. Tímea Župčan