MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Daň za psa

Vyrubenie dane pri dani za psa vykonáva mesto podľa schváleného VZN č. 94 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpadytavebné odpady, zo dňa 10.12.2015, účinné od 01.01.2016.

 

Vyrubenie dane a platba:

Daňovník uhrádza daň za psa vyrubenú správcom dane na číslo účtu vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542, SWIFT: SUBASKBX, prípadne v pokladni Mesta Moldava nad Bodvou, na ulici Bartalosovej 16 po pridelení evidenčného čísla správcom dane, ktorý uvádza daňovník ako variabilný symbol. Splatnosť tejto dane je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
 • pes umiestnený v útulku zvierat
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktoré vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Základom je počet psov.

 

Sadzba dane:

Sadzba dane a daňová povinnosť za psa určená Všeobecným záväzným nariadením mesta Moldava nad Bodvou č. 94, článok 17:

 • ročná sadzba na 1 rok za jedného psa v bytoch a bytových domoch - 33,20 €
 • ročná sadzba na 1 rok za jedného psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti - 33,20 €
 • ročná sadzba na 1 rok za jedného psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na území mesta - 10,00 €

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Zníženie dane:

Ročná sadzba dane za psa určená v čl. 17 sa znižuje o:

 • 50% za psa chovaného občanom starším ako 70 rokov
 • 20% za psa sterilizovaného
 • 20% za psa čipovaného
 • 40% za psa sterilizovaného a čipovaného
 • 100% z daňovej povinnosti u psov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím po predložení preukazu ZŤP

Pri súbehu zníženia dane podľa tohto odseku sa uplatní zníženie dane len podľa 1 písmena.

Správca dane zníži daň k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po uplatnení nároku na zníženie dane u daňovníka, ktorý spĺňa podmienky pre zníženie dane. Skutočnosti, pre ktoré platí zníženie dane je vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 94 v článku 17.

 

Tlačivá:

Priznanie k dani za psa

Žiadosť o zníženie dane za psa
Žiadosť o zníženie dane za psa (doc)

Odhlásenie psa z evidencie
Odhlásenie psa z evidencie (doc)

 

Vybavuje:

Ing. Štefánia Vitézová