SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Správa majetku

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ktoré si nájomca hradí z vlastných zdrojov