SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Mestský úrad

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
     - zmena č. 1 (uznesenie 382/2017)
     - zmena č. 2 (uznesenie 415/2017)

Verejné obchodné súťaže

Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ktoré si nájomca hradí z vlastných zdrojov

Zoznam scudzených nehnuteľností mesta Moldava nad Bodvou od apríla 2015

MEGHÍVÓ