SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Investičná výstavba

Investičná výstavba prebiehajúca

IBV (Individuálna bytová výstavba) – Pod kopcom II - 1. etapa
Osadenie detských hracích prvkov
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Vytvorenie samostatných vstupov do ZŠ slov. a ZŠ s VJM

 

Investičná výstavba plánovaná

Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV - Moldava nad Bodvou
Digitalizácia a modernizácia kamerového systému v Moldave nad Bodvou
Odstránenie čiernych skládok rok 2017
Zámer vytvorenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice a objektu garáže hasičskej zbrojnice
Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
Rekonštrukcia fasád objektu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou
Stojisko podzemných kontajnerov – II. etapa
Pamätník v mestskom parku Moldava nad Bodvou - návrh na rekonštrukciu
Psí výbeh

 

Investičná výstavba nerealizovaná

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou
Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou
Centrum sociálnych služieb - Moldava nad Bodvou

 

Investičná výstavba ukončená

2017

Workoutové ihrisko
Do práce na bicykli 2017
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Zmena účelu využitia časti stavby ZŠ s VJM, ul. ČSA 15


2016

Súvislé opravy chodníkov 2015-2016
   - situácia opráv chodníkov


2015

Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou
Oddychová zóna pri rieke Bodva
Dopravný terminál Moldava nad Bodvou
Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou
Komunitné centrum Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou


2013

Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou

Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému

 

2011

Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou

Klub dôchodcov Moldava nad Bodvou, ul. Hlavná 81

Po stopách Máté Laczkó Szepsiho (Moldavského)

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a gymnázia s VJM - Moldava nad Bodvou, ul. ČSA 15

Zníženie energetickej náročnosti 18. tr. ZŠ s VJS v Moldave nad Bodvou, ul. ČSA 15

Rekonštrukcia centra mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou - Revitalizácia centrálnej zóny (Rekonštrukcia územia okolo penziónu BodvaTel)

 

2010

Sieť inkubátorových domov pre rozvoj údolí Hornádu a Bodvy

Bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24

Oprava chodníkov 2010

Oprava ciest 2010

Rekonštrukcia VN 22 kV vedenia – Podhorská ulica

Kabelizácia NN siete – Hviezdoslavova ulica

Detské ihriská – Severná ul. a Nám. Mieru

Materská škola na ul. Krátka – oprava a zateplenie strechy

Vstupná brána do parku na ul. Hlavná

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou – ZŠ ČSA


2009

Oprava strechy – bytový dom na Školskej ulici 18, 20, 22, 24

Oprava strechy a zvodov - MŠ Severná

Hlavná autobusová zastávka – povrchová úprava (asfaltovanie)

12 b.j. nájomné byty s nižším štandardom Moldava nad Bodvou, Budulovská ulica

Telocvičňa ZŠ Severná (odstránenie havarijného stavu)

Kamerový systém – počet kamier 7

 

2008

Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou, Nová ul. - 1. etapa

 

2007

Implementácia riadiaceho systému MINOS vo verejnom osvetlení v Moldave nad Bodvou

31 b.j. - nájomné byty, Nová ulica

12 b.j. nižšieho štandardu, Budulovská ulica


2006

Klzisko – rekonštrukcia časti kotolne K5

Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra mesta

Inkubátorový dom