Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Úradná tabuľa
02.októbra 2015 o 08:36 piatok

HYDROMELIORÁCIE, (š. p.) v zmysle §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov VYHLASUJE pre vopred neurčené fyzické a právnické osoby dňa 07.10.2015 Obchodnú verejnú súťaž na predaj predmetu súťaže, ktorý je nehnuteľným majetkom štátu a ku ktorému má vyhlasovateľ zriadené právo hospodárenia.


01.októbra 2015 o 16:11 štvrtok

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov 1/2015


01.októbra 2015 o 16:01 štvrtok

Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva vydáva túto zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 22.04.2015


30.septembra 2015 o 16:02 streda

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu záhradného domu.


29.septembra 2015 o 15:15 utorok

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 78 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad BodvouAktuality
18.septembra 2015 o 23:31 piatok

Výsledkom pokračovania 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva je zriadenie Mestskej polície. Poslanci zrušili aj niektoré všeobecne záväzné nariadenia. Dotkli sa tiež témy protestu prokuratúry proti voľbe hlavného kontrolóra.  


18.septembra 2015 o 12:32 piatok

Na parkovisku pri nákupnom centre na sídlisku vandali vytrhali kvety z kvetináča a do záhonu vtlačili prázdne fľaše od piva, upozornila na to Správa mestskej zelene. Ide o poškodzovanie majetku mesta. Mesto žiada obyvateľov, aby dbali o poriadok vo svojom okolí a aby si vážili mestskú zeleň, ktorá skrášľuje prostredie v meste.
Správa mestskej zelene už upravila kvetináče do pôvodného stavu.


18.septembra 2015 o 09:58 piatok

Milí priatelia!

Náš projekt teraz potrebuje Váš hlas!

Prosím hlasujte do 5. 10. 2015 na www.sppolocne.sk

Projekt podaný ZŠ Československej armády 15 do Nadácie SPP pod názvom Beží a športuje celá rodina teraz bojuje aj o Váš hlas, vďaka ktorému môžeme získať 4 000 eur na realizáciu bezpečného a originálneho detského ihriska v areáli školy, na výsadbu zelene a osadenie lavičiek.


16.septembra 2015 o 16:22 streda

Každý, kto má rád jedlá zo strukovín, si cez víkend mohol prísť na svoje. Fazuľový festival ponúkol návštevníkom areálu amfiteátra široký výber chutí. Šikovnosť v príprave rôznych špecialít si zmerali jednotlivé súťažné družstvá.


14.septembra 2015 o 15:23 pondelok

Začiatkom júla sa v našom meste umiestnili radarové merače, ktoré upozorňujú vodičov na obmedzenie rýchlosti. Okrem toho tvoria výkazy počtu vozidiel a akou rýchlosťou ide vozidlo v jednotlivých úsekoch jazdy.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
05.októbra 2015 o 20:49

02.októbra 2015 o 08:36

01.októbra 2015 o 16:11

01.októbra 2015 o 16:01

30.septembra 2015 o 16:02
 

 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi CSEMADOK

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

Centrum voľného času

FK Bodva

ŠK Bodva

ŠK Bodva Lukostreľba

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

Maľovaná mapa

 

www.srzmoldava.sk

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

Moldava n/B

 

Materská škola Rosnička - Leveli Béka ÓvodaTento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk Webdesign: Gabriel Takács